Globální sekce

734 Sborník konference k vícejazyčnosti 2014 Martin Kačena
Sborník konference k vícejazyčnosti 2014 NIDV
732 Mnohojazyčná lingvistická terminologie - verze pro tisk Martin Kačena
Vícejazyčná lingvistická terminologie - verze pro tisk NIDV
730 Mnohojazyčná lingvistická terminologie - interaktivní Martin Kačena
Vícejazyčná lingvistická terminologie - Interaktivní elektronická příručka pro učitele, žáky a studenty NIDV
728 Kompetenční profil projektového manažera ve školství Ladislava Šlajchová
Kompetenční profil projektového manažera ve školství se zaměřuje na definici specifických kompetencí, kterými by měl disponovat projektový manažer realizující projekty v oblasti školství. Tento text vznikl v rámci projektu Projektový manažer 250+, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. NIDV
718 Mezinárodní spolupráce jako součást ŠVP ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou Miloslav Poes
Tato práce je zaměřena na jednu z kapitol ŠVP ZV - mezinárodní spolupráci, její přínos pro ŠVP ZŠ Lidická a začlenění této spolupráce do výuky na 1. a 2. stupni ZŠ. NIDV
714 Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960-1989 Milan Hausner
Publikace obsahuje závěrečné práce českých škol, které byly zpracovány v rámci česko-německého projektu ve školním roce 2011/12. Obsah se vztahuje k celému období trvání socialismu a neomezuje se pouze na příhraniční oblast. Publikace může být využita ve všech společenskovědních předmětech ke konkretizaci výuky soudobých dějin naší republiky. ve spolupráci s NIDV Stiftung Ettersberg
712 Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech Mach
Příručka vznikla ve spolupráci s Hasičských záchranným sborem hl.města Prahy a poskytuje základní informace k řešení mimořádných událostí. NIDV
711 Agrese a agresivita u dětí a mládeže Mach
Základní charakteristika agresivního chování dětí a mládeže a návody jak se s těmito projevy vyrovnat NIDV
704 Poradce autoevaluace - Poradenské dovednosti Ivana Shánilová
Text je tedy určen především začínajícím poradcům k lepší orientaci ve svém oboru a předkládá opravdu jen základy poradenství, kterými se může začínající poradce řídit. Jedná se o podpůrný materiál k prezenčnímu studiu poradců v oblasti autoevaluace. Všechny části textu jsou komentovány a obohacovány v průběhu vzdělávání poradců. Na druhou stranu zde čtenář najde zmíněny nejdůležitější body poradenské práce tak, aby se při další práci na svém rozvoji v roli poradce lépe orientoval v odborné literatuře k poradenství. NIDV, Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
702 Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová
tento učební text je určen pro účastníky prezenční formy vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace. Jeho hlavním smyslem je vyložit podstatu plánování, procesu a výstupů autoevaluace, včetně významu autoevaluace školy pro její trvalý rozvoj. Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality, s vlastním hodnocením školy, bude vybaven dovednostmi a znalostmi nutnými pro zpracování autoevaluačního plánu školy, tj. naučí se identifikovat potřeby školy, vybrat priority, formulovat cíle a kritéria jejich dosažení, bude umět zvolit a v praxi aplikovat vhodný evaluační nástroj, zpracuje autoevaluační zprávu a začlení její výstupy do dalších dokumentů školy. NIDV, Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
697 Výzkum implementace metody CLIL v ČR 2011 Monika Kubů
Národní institut pro další vzdělávání v roce 2010 a 2011 realizoval ESF projekt s názvem „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“. Projekt byl zaměřen na podporu výuky formou metody CLIL, která spočívá ve společné výuce předmětu a cizího jazyka. Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci (s úrovní cizího jazyka min. B1) vyučující AJ, NJ, FrJ na 2. stupni základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí pedagogické veřejnosti o možnostech využití metody CLIL ve výuce předmětů ve školách. V rámci projektu bylo provedeno výzkumné šetření, které se zaměřilo na aktuální stav používání metody CLIL a charakteristiky její implementace v základních školách a gymnáziích. Cílem výzkumu bylo zmapovat užívání metody CLIL na základních školách a gymnáziích v České republice. Podklad pro tvorbu dotazníkového šetření tvořil provedený výzkum v roce 2008 a analýza zpětných vazeb účastníků školení k metodě CLIL v rámci zmíněného projektu. Výzkumnou metodou bylo kvantitativní šetření na platformě CAWI. Sběr dat proběhl prostřednictvím webových formulářů ve dnech 16. až 25. března 2011. V první fázi byli osloveni ředitelé a učitelé cizích jazyků. Při aktivaci webového linku byl vždy respondent přesměrován na odpovídající webový formulář. Vzorek ředitelů představovalo 484 ředitelů a ředitelek českých a moravských základních škol a gymnázií, z toho 410 dotázaných ze základních škol a 74 z gymnázií. Vzorek byl dále vážen dle kohort typu školy a spádového regionu na úrovni NUTS3. Vzorek učitelů představovalo 741 učitelek českých a moravských škol a gymnázií, z toho 537 dotázaných ze základních škol, 195 z gymnázií a 12 z jiných školských zařízení. Vzhledem k pilotnímu výzkumu dané tematiky v České republice, a tudíž nedostupnosti totálního šetření, nebyl vzorek učitelů dále vážen podle obligátních kohort typu regionu, typ školy atd. Distribuci metody CLIL napříč Českou republikou však do značné míry pokrývá výzkum ředitelů, jejichž vzorek byl ve výzkumu reprezentativní. NIDV

Realization by