Úvod

Publikační web Národního institutu pro další vzdělávání slouží k publikaci všech dostupných materiálů, které vznikly při činnosti ústavu.

 Prostřednictvím této webové stránky jsou dále od roku 2012 zveřejněny základní anotace závěrečných prací účastníků kvalifikačních studií, které jsou organizovány NIDV, a to:

Kvalifikační studium ředitelů škol a školských zařízení

Kvalifikační studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci nebo k převzetí některých činností vedení školy. Závazný obsah studia je založen na definici kompetencí ředitele pomocí popisu činností, které by měl vykonávat. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou pravidelně aktualizovány vzhledem k současnému stavu školské soustavy, vyhovují potřebám školské praxe a respektují náročnost požadavků pro výkon funkce ředitele školy či školského zařízení.

Studium je celostátně realizované ve všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání a je akreditováno MŠMT ČR. Je zahájeno vždy v září a ukončeno v květnu následujícího roku a obsahuje čtyři moduly: Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu. Výuka je rozvržena do 124 hodin: 100 hodin pro základní výuku, 24 hodin odborné stáže.

Na závěr studia účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení

 

Studium pedagogiky

Vzdělávací program umožní doplnění vzdělání pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifikace podle výše uvedeného zákona a vyhlášky a působí nebo chtějí působit jako:učitelé odborných předmětů střední školy, učitelé praktického vyučování střední školy, učitelé odborného výcviku střední školy,učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří, učitelé jazykové školy s právem státní jazykové školy.

Obsah studia

Obsahem studia je suma znalostí v oboru pedagogických věd, kterou by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Jedná se primárně o znalosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Studium je jednoleté, organizačně a časově rozložené do dvou semestrů. Výuka je rozdělena do dvou tzv. modulů: Základy pedagogiky a didaktiky (modul I – obecná pedagogika, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky a základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů) a Základy psychologie pro pedagogy (modul II – obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální interakce mezi subjekty ve škole a řízení školství). Přímá výuka obou modulů má hodinovou dotaci 120 hodin včetně 5 hodin pedagogické praxe.

Kromě přímé výuky jsou v učebním plánu zahrnuty také další části – seminář k závěrečné práci, samostudium, dílčí semestrální zkoušky, obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška. Celková hodinová dotace studia činí 145 hodin. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí. 

Studium pro asistenty pedagoga

Národní institut pro další vzdělávání realizuje ve svých krajských pracovištích Praha a Střední Čechy a Karlovy Vary vzdělávací program Studium pro asistenty pedagoga. Jedná se o kvalifikační studium, které umožní absolventům získat potřebnou odbornost v souladu s § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Je určeno všem, kteří mají ukončené minimálně základní vzdělání. Jeho absolventi se budou moci ucházeto místa asistentů pedagoga ve školách a školských zařízeních. Program vychází ze standardů MŠMT a je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Vzdělávací program je určen pro všechny, kdo již v současné době tuto funkci vykonávají a nemají potřebnou odbornou způsobilost, a samo-zřejmě i pro ty, kdo chtějí toto povolání teprve začít vykonávat. Je zakončeno testem a obhajobou závěrečné práce před komisí.

Účastníci si v rámci studia osvojují základní znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky a psychologie, didaktikya teorie výchovy. Získávají potřebné komunikační dovednosti a osvojují si znalosti týkající se integrace jak zdravotně postiženého, tak i sociálně znevýhodněného žáka. Seznámí se s náplní práce asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků a pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. Povinnou součástí studia je odborná praxe ve školách a školských zařízeních. Teoretická část studia činí 107 hodin a praktická 40 hodin.


Koordinátor EVVO

Vzdělávací program je určen pedagogům, kteří vykonávají nebo budou vykonávat funkci školního koordinátora EVVO v základních školách, gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích. Studium v celkovém rozsahu 250 hodin má modulové uspořádání, jeho součástí jsou i exkurze a ekopraktika. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

V průběhu studia účastníci získají vědomosti z oblasti EVVO zasazené do souvislostí probíhající kurikulární reformy. Mají příležitost získat i praktické dovednosti a zkušenosti s realizací EVVO
a vyměnit si zkušenosti. Velká pozornost je věnována možnostem EVVO při rozvoji klíčových kompetencí žáků a využití potenciálu průřezových témat k naplňování cílů EVVO. Studium je zaměřeno též na podporu rozvoje tvořivosti účastníků a jejich manažerskýchdovedností, potřebných pro zvládnutí koordinace EVVO na škole.

 


Realization by